Tamadun Islam Dan Tamadun Asia - Essay Prowess

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

$5.99

Kindly ADD to CART to purchase full answer at only $5.99

Category:

TUJUAN

Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar Menjelaskan sumbangan tamadun China terhadap tamadun-tamadun lain.

Task 1

Lihat gambar di bawah.

Tamadun China telah banyak memberi sumbangan kepada tamadun-tamadun lain di dunia daripada pelbagai perspektif, antaranya ekonomi, ketenteraan, pertanian dan sebagainya.

i.Bincangkan sumbangan gambar di atas dan hubungannya dengan kemajuan bidang sains dan teknologi. 

ii.Jelaskan bagaimana sumbangan tamadun di atas memberi kesan kepada pemikiran inovatif masyarakat kini.

iii.Anda diminta mencadangkan ciptaan-ciptaan baharu yang mampu memberi kesan  kepada tamadun kini, khususnya di Malaysia.

Task 2

Berdasarkan soalan 1 sehingga 3 di atas, hasilkan SATU Reflektif Jurnal mengenai sumbangan tamadun kepada diri anda dan masyarakat. Rujuk rubrik untuk maklumat lanjut. 

  Do you need high quality Custom Essay Writing Services?  

Order now